Meest gestelde vragen over het Zilveren Kruis Achmea Plusprogramma & Intervisie

Plusprogramma

Wat is een Plusovereenkomst?

Een Plusovereenkomst is een overeenkomst tussen Zilveren Kruis(ZK) en een praktijk.

 

Wat is het KNGF Plusprogramma?

Het KNGF Plusprogramma is een dienst van het KNGF om praktijken te faciliteren, die in aanmerking willen komen voor een Plusovereenkomst bij Zilveren Kruis.

Waarom heeft het KNGF een Plusprogramma?

Het KNGF faciliteert praktijken om voor een Plusovereenkomst van Zilveren Kruis (ZK) in aanmerking te komen. Een voorwaarde van ZK hiervoor is om aangesloten te zijn bij een praktijkkwaliteitsregister. Het KNGF Plusprogramma voorziet in deze voorwaarde.

 

Wie mag er meedoen aan het KNGF Plusprogramma?

Alle praktijken die voldoen aan de instapvoorwaarden, welke  jaarlijks bekend gemaakt worden en die vervolgens bereid zijn voortdurend te houden aan de deelnemers voorwaarden zoals beschreven in de Handleiding Kwaliteitseisen KNGF Plusprogramma. www.kngf.nl.

 

Als mijn praktijk wil deelnemen aan het KNGF Plusprogramma, moeten dan alle bij de praktijk werkende fysiotherapeuten meedoen?

Ja, de Plusovereenkomst is een contract met voorwaarden voor de hele praktijk. Het Plusprogramma werkt met een deelnemerslijst van alle fysiotherapeuten die in uw praktijk werkzaam zijn.

 

Mijn praktijk heeft een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld kinderen). Kan ik deelnemen aan het KNGF Plusprogramma?

Ja, het Plusprogramma is geschikt voor zowel algemene als voor verbijzonderde fysiotherapeutpraktijken. Voor alle praktijken gelden dezelfde instapvoorwaarden en kwaliteitseisen.

 

Als praktijkhouder heb ik meerdere vestigingen met verschillende AGB-codes. Moet ik iedere praktijk apart aanmelden?

Ja, iedere praktijk AGB-code dient apart aangemeld te worden via de digitale aanmeldportal. Een praktijk met meerdere locaties die allemaal op dezelfde praktijk AGB-code declareren, hoeft alleen de betreffende AGB-code aan te melden.

 

Wie beoordeelt of mijn praktijk in aanmerking komt voor een Plusovereenkomst ZK?

Als uw aanmelding b ij het KNGF Plusprogramma goed is afgerond, controleert ZK of u aan de instapvoorwaarden voldoet.

 

Waar en wanneer kan ik me aanmelden voor een plusovereenkomst ZK?

Eén keer per jaar vind een aanmeld ronde plaats, hier communiceert het KNGF vroegtijdig zijn leden over in. Daarbij communiceren ze ook de instapvoorwaarden van dat jaar, deze kunnen per jaar verschillen. 

 

Hoe kan ik als deelnemer van het Plusprogramma een wijziging in mijn personeelsbestand doorgeven?

Wijzigingen in uw personeelsbestand geeft u door via mijnkngf. De wijziging is dan automatisch ook bekend bij he t KNGF Plusprogramma. Zilveren Kruis dient u zelf op de hoogte te stellen van wijzigingen.

 

Mijn praktijk is een pluspraktijk maar ik wil zelf  het KNGF Plusprogramma stop zetten. Is dit mogelijk? En zo ja hoe?

Dit kan opgezegd worden per mail bij KNGF, plusprogramma@kngf.nl . Het KNGF geeft dit door aan ZKA welke dan de Plusovereenkomst over zetten naar een basis overeenkomst ( met lager tarief).

 

Visitatie

Hoe meld ik me aan voor een visitatie?

Meld je aan bij IVAK voor de visitatie, zij begeleiden je bij het inplannen van de visitatie en wanneer er nog meerdere audits op de planning staan voor u als praktijk dan kunnen we deze wellicht combineren op 1 dag.  info@ivak.nl

 

Als er bij visitatie verbeterpunten uitkomen, is er dan mogelijkheid om als praktijk te verbeteren?

Wanneer u een nieuwe  pluspraktijk bent is de visitatie  een entreetoets en is een verbeterplan en hervisitatie niet mogelijk.

Wanneer u een bestaande pluspraktijk bent wordt met de praktijk gedeeld. Indien de score van een kwaliteitsindicator lager is dan 3 punten, dient er een verbeterplan te worden geschreven en wordt er binnen zes maanden een hervisitatie uitgevoerd.

 

LDF

Hoe vaak en wanneer lever ik als deelnemer aan het KNGF Plusprogramma data aan de LDF?

In iedere kalendermaand levert u ten minste één keer data aan de LDF. Het maakt niet uit of dit aan het begin of eind van de maand is, zo lang u dit ten minste éénmaal in iedere kalendermaand doet.

 

Welke dossiers levert mijn praktijk aan de LDF?

U levert alle patiëntendossiers aan, waarin in de voorgaande drie maanden activiteit is geweest. In September levert u de dossiers van juni, juli en augustus aan. Alleen dossiers van patiënten die hiervoor toestemming hebben gegeven worden verstuurd.

 

Het lukt niet om data aan te leveren. Wat kan ik doen?

U kunt het beste contact opnemen met uw EPD leverancier. Zij kunnen uw probleem oplossen en aangeven wanneer dit verholpen is. De verplichting blijft gelden om een maandelijkse aanlevering te doen.

 

Is het mogelijk om meerdere keren in een maand data aan te leveren?

Het is bij de meeste EPD systemen mogelijk om meerdere keren per maand data aan te leveren. U kunt dit bij uw EPD leverancier navragen.

 

Heeft zilveren Kruis toegang tot alle door mijn praktijk geleverde data?

Nee, Zilveren Kruis heeft geen toegang tot de data in de LDF. Zilveren Kruis heeft wel het recht om gegevens uit de Zilveren Kruis(ZKA) rapportage op te vragen via het KNGF Plusprogramma o.b.v. de wettelijke controletaak die zij hebben.

 

Intervisie

 

Wat is KNGF intervisie?

KNGF intervisie bestaat uit intercollegiale bijeenkomsten van 6-8 intervisiedeelnemers uit minimaal 2 verschillende praktijken (verschillende AGB codes), waarbij kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal staan. Tijdens de intervisie ontwikkel je vaardigheden in het beoordelen van fysiotherapeutisch handelen van jezelf als fysiotherapeut alsmede die van je collega’s. Deze feedback is direct toepasbaar in de praktijk. Bij KNGF intervisie maak je gebruik van de online omgeving Compass (https://kngf.exata.nl/ ) en de hierin beschikbare  intervisie modules.

 

Waarom maakt intervisie deel uit van het KRF NL?

Het volgen van Intervisie in KRF NL is niet verplicht, deelname stimuleren we wel omdat ;

  • Intervisie een moderne vorm van deskundigheid bevordering is
  • We geloven in de kracht van intervisie
  • We ervan overtuigd zijn dat professionals elkaar beter kunnen maken en dat ook willen.

Intervisie is geaccrediteerd als beroeps gerelateerde scholingsactiviteit. Dit betekent dat het afronden van een intervisiecyclus (2 bijeenkomsten die samen één module vormen) je 10 punten oplevert in het vrije deel. Ga je voor de eerste keer een module (2 bijeenkomsten) intervisie volgen volgens de KNGF-methodiek in KRF NL? Dan krijg je eenmalig 2 extra punten als tegemoetkoming voor de tijd die je kwijt bent om het systeem van intervisie te leren kennen.

Intervisie heeft meerdere voordelen. Ten eerste kun je door intercollegiaal contact leren van en met elkaar. Ten tweede ligt de nadruk op het evalueren van het toepassen van kennis en vaardigheden en niet zozeer op het vergaren van nieuwe kennis.

 

Hoe wordt KNGF intervisie uitgevoerd?

KNGF intervisie vindt plaats in een groep van 6-8 deelnemers uit minimaal 2 verschillende praktijken (2 verschillende  AGB-codes) onder leiding van een KNGF gecertificeerde intervisie coach. De KNGF intervisie coach is onafhankelijk van de praktijken die participeren binnen de intervisiegroep. De intervisiesessie vinden plaats aan de hand van een gekozen module. Een module wordt afgerond na de intervisie bijeenkomsten. Gedurende het volgen van een module blijft de samenstelling van de intervisie groep ongewijzigd. Een intervisie bijeenkomst  duurt 2,5 uur.

 

Voor wie is KNGF intervisie?

Voor alle fysiotherapeuten die op dit moment CKR geregistreerd zijn. Vanaf 1-1-2020 is KNGF intervisie een vrijwillig onderdeel binnen (het vrije deel van ) het KRF NL.

 

Is KNGF intervisie verplicht?

Nee, intervisie is voor CKR geregistreerden per 1-1-2017 vrijwillig. Per 1-1-2020 is voor alle KRF L geregistreerden vrijwillig. Neem je deel aan het ZK Plusprogramma? Dan wel ,zie daarvoor de FAQ Plusprogramma.

 

Hoeveel tijd kost het? En krijg ik accreditatiepunten voor KNGF intervisie?

De tijdsinvestering voor deelname aan een intervisie cyclus is ongeveer 10 uur. Twee intervisiebijeenkomsten van 2,5 uur en 2,5 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst. Voor een intervisie cyclus krijg je 10 punten per jaar in het kwalteitsgedeelte van het CKR. Het volgen van meerdere modules van KNGF intervisie per jaar, resulteert op dit moment niet in meer accreditatiepunten per jaar. Binnen KRF krijg je per intervisiecyclus 10 punten in het vrijde deel dit is niet gemaximeerd.

 

Ik neem deel aan het ZK Plusprogramma, hoe vaak moet ik intervisie volgen?

Voor intervisiedeelnemers aan het ZK Plusprogramma geldt een intervisie eis van 3 bijeenkomsten per jaar.  Voor elke 4 volle maanden in dienst van een pluspraktijk staat 1 intervisie verplichting. 

Later in dienst; Dus wanneer een therapeut later in dienst komt bij een pluspraktijk wordt gekeken naar het aantal resterende maanden in het jaar. Als een therapeut al in dienst was van een pluspraktijk dan blijft het aantal van 3 per jaar staan.

Eerder uit dienst; Dus wanneer een therapeut eerder uit dienst gaat dan resteert het aantal maanden dat de therapeut voor de praktijk heeft gewerkt die bepaald hoeveel intervisie bijeenkomst bijgewoond dienen te zijn. Gaat de therapeut wederom naar een pluspraktijk dan zal het aantal van 3 per jaar blijven staan.

 

Hoeveel dagen van te voren kun je starten met de voorbereiding van de intervisie bijeenkomst?

28 dagen voordat de eerste intervisie bijeenkomst gaat plaatsvinden ‘sluit’ de groep. En wordt de groep actief en kan je in de groep in compass starten met de voorbereiding.

 

Ik ben als fysiotherapeut werkzaam bij een Pluspraktijk, wat te doen bij ziekte op de dag zelf?

De allereerste stap is om dit altijd te melden bij de intervisiecoach en de organisatie die de bijeenkomst voor je gepland heeft. Wat je vervolgens moet doen hangt af van of dit gaat om de eerste of de tweede bijeenkomst die je zou gaan volgen van de betreffende module.

 

Ben je ziek op de dag van bijeenkomst 1?

Bespreek met de intervisie coach en de organiserende partij de mogelijkheden om aan te sluiten bij een andere groep die nog gaat starten met een module. Je volgt vervolgens ook de tweede bijeenkomst met deze groep, om aan de eisen te voldoen. Je mag niet wisselen van groep tijdens een module.

 

Ben je ziek op de dag van bijeenkomst 2?

Doordat er geen wijzigingen in groepssamenstelling zijn toegestaan tijdens het volgen van een module, kun je deze bijeenkomst niet inhalen bij een andere groep. Je dient opnieuw te beginnen met een module. Echter telt de eerste bijeenkomst wel als één bijeenkomst voor de eisen van het ZK Plusprogramma. N.B Je hebt bij ziekte wel een betalingsverplichting.

 

Wat te doen bij langdurige ziekte of uitzonderingen zoals zwangerschapsverlof?

Bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof kun je een vrijstelling krijgen voor de intervisiebijeenkomst. De praktijkhouder dient deze uitzonderingen altijd tijdig en schriftelijk te melden via intervisie@kngf.nl met cc intervisie@ivak.nl  vermeld hierbij:

  • De praktijk AGB code en praktijknaam
  • Het KNGF relatienummer van de betreffende therapeut
  • De reden van vrijstelling( langdurig ziekte, zwangerschapsverlof of een sabbatical

 

Wordt Zilveren Kruis door het Plusprogramma geïnformeerd  wanneer het KNGF intervisie is ingezet en wat de resultaten zijn?

De inhoud van intervisie is niet beschikbaar voor Zilveren Kruis. Zilveren Kruis wordt wel door het Plusprogramma geïnformeerd of er op het onderdeel intervisie aan de gestelde eisen/voorwaarden is voldaan.

 

Is het nodig om na elke bijeenkomst een ontwikkelplan op te stellen?

Elke fysiotherapeut maakt na elke intervisie bijeenkomst een ontwikkelplan of past zijn huidige ontwikkelplan aan op de verkregen feedback online  en  in de bijeenkomst.

 

We willen als groep graag 2 bijeenkomsten achter elkaar plannen op 1 dag is dit mogelijk?

Voor een goede voortgang en uitvoering wordt geadviseerd voldoende tijd te laten tussen twee intervisie bijeenkomsten. Echter twee of meer intervisie bijeenkomsten op één dag is niet toegestaan.

 

Wat is de taak van de intervisiecoach?

De KNGF intervisiecoach faciliteert het proces van intervisie ( voorbereiding en uitvoering), begeleidt de intervisie bijeenkomsten, zorgt voor een veilige sfeer binnen de groep, en fungeert als gespreksleider in de intervisiebijeenkomsten. Ook zal de kngf intervisiecoach de intervisiedeelnemers moeten beoordelen op hun aanwezigheid en o f hun inzet voldoende is geweest.

 

Hoe kan ik inloggen in compass?

Ga naar https://kngf.exata.nl en log in met dezelfde inloggegevens als je gebruikt voor je mijnkngf.

Verder handleidingen zijn daar ook te vinden onder de tegel ‘Handleidingen en overige documenten’

 

Hoeveel tijd heb ik na de intervisie bijeenkomst om het ontwikkelplan op te stellen of aan te vullen?

Binnen 2 weken na de intervisie bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst verzamelt de fysiotherapeut alle feedback en stel op basis daarvan ontwikkeldoelen op en beschrijft deze in een ontwikkelplan (SMART geformuleerd).

 

De oefentherapeuten binnen mijn praktijk zouden ook graag aansluiten bij de intervisie bijeenkomsten, is dit mogelijk?

Oefentherapeuten zijn niet CKR geregistreerd en een van de voorwaarden om intervisie te kunnen bijwonen is dat je CKR geregistreerd moet zijn. Er is daardoor geen mogelijkheid om toegang te krijgen tot Compass.

 

Moet ik als therapeut kngf lid zijn om deel te kunnen nemen aan de intervisie?

Nee, je hoeft geen lid te zijn. Je kan je in schrijven via mijnkngf  dan krijg je enkel een inlog.