Auditing

Op deze pagina treft u meer informatie over de HKZ audit, de Zorg1 praktijkaudit en de Ivak audit. 

HKZ

De HKZ-norm is het model waarmee fysiotherapiepraktijken door een onafhankelijke certificering kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitssysteemeisen zoals in deze norm vastgelegd. Deze kwaliteitssysteemeisen vormen de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde en doelmatige zorg.

Het certificatietraject binnen de HKZ certificering ziet er als volgt uit:
1. Vooronderzoek: voor de Certificatie audit wordt middels een vooronderzoek op locatie gekeken of de documentatie voldoet aan de norm. Van het vooronderzoek wordt een rapport gemaakt en het auditprogramma voor de Certificatie audit wordt definitief vastgesteld.
2. Certificatie audit: tijdens de Certificerings audit wordt middels een rondleiding door de praktijk, interviews en het inzien van documentatie en dossiers beoordeelt of er wordt voldaan aan de norm. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport. Wanneer de audit positief wordt afgerond zal het HKZ Certificaat worden uitgegeven.
3. Opvolgingsaudit 1 en 2: In de driejarige auditcyclus zal de (her-)Certificeringsaudit worden opgevolgd door jaarlijks een opvolgingsaudit. In de twee opvolgingsaudits wordt volgens het auditprogramma getoetst of er nog steeds aan de norm wordt voldaan. Ook de opvolgingsaudits
worden vastgelegd in een rapport.
4. Hercertificatie audit: Uiterlijk drie maanden voor het aflopen van het HKZ certificaat zal de Hercertificeringsaudit plaatsvinden. Tijdens de Hercertificeringsaudit worden alle normelementen weer getoetst zoals ook bij de Certificeringsaudit plaatsvindt. Bij het positief afronden van de
HerCertificeringsaudit wordt het HKZ certificaat verlengd. De onafhankelijke certificering wordt uitgevoerd door Certificerende Instantie TÜV. TÜV maakt hiervoor gebruik van de auditoren van IVAK.

Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een HKZ audit kunt u een mail sturen naar: info@ivak.nl.

Zorg1

Doel van Zorg1 is om innovatie te stimuleren in de zorg waarbij de zorgverleners en cliënten meer vrijheid krijgen om de inhoud van de zorg te bepalen en waarbij ze worden beloond voor innovatief en doelmatig werken. Daarnaast wil Zorg1 de zorg inzichtelijk maken om zo de toegevoegde waarde van fysiotherapie aan te tonen.  Zorg1 heeft zorgprogramma’s ontwikkeld waarbij er gewerkt wordt met een vaste indeling in profielen op basis van zorgzwaarte, een vaste set klinimetrie (de minimale dataset) en een vaste prijs per profiel. De praktijk is vrij om de behandeling in te vullen zoals zij dat willen.

Middels de Praktijkaudit Zorg1 welke eens per twee jaar plaatsvindt, wordt gekeken of de praktijk voldoet aan de eisen en doelen van Zorg1. Tijdens de audit worden de algemene criteria en de criteria van de zorgprogramma’s (inclusie en MDS) getoetst. Tevens zal er een innovatiegesprek plaatsvinden ter bevordering van verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De audit wordt
vastgelegd in een rapport en wanneer de audit succesvol is afgerond zal de praktijk ook een certificaat ontvangen.
 
Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een Zorg1 praktijkaudit kunt u een mail sturen naar: info@ivak.nl.

Ivak

Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.
Binnen het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem wordt eens per twee jaar de Ivak audit uitgevoerd. Tijdens de IVAK audit wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Tevens zal er ingegaan worden op een door de praktijk in te
vullen proces/item van kwaliteit. Wanneer de audit succesvol wordt afgerond ontvangt de praktijk een Ivak certificaat waarmee de praktijk aantoont een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.

Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een IVAK audit kunt u een mail sturen naar: info@ivak.nl.