Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden IVAK

Algemene betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tussen u als klant/ leverancier/partner en IVAK.

Betaling voor de geleverde diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het IVAK vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de klant/ leverancier/partner.

Indien IVAK zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Leveringsvoorwaarden

Wederpartij: de partij met wie IVAK een overeenkomst sluit (klant/ leveranciers/partners), waarop de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomsten met IVAK komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) opdracht of aanvraag.

De wederpartij aanvaardt door mondelings of schriftelijke bevestiging deze leveringsvoorwaarden. Een opdracht of aanvraag geldt als aanvaard door IVAK voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel laat blijken.

Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of aanvraag van IVAK.

Voorwaarden inschrijving en afmelding Scholing

 

Inschrijving

De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst. Bij de opleiding tot intervisiecoach worden de aanmeldingen doorgestuurd naar het KNGF.

Na de definitieve bevestiging van deelname aan de cursus ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald.

Indien een minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, kan de bijeenkomst worden geannuleerd.

Bij ziekte of verhindering van een docent wordt de bijeenkomst door een vervangende docent gegeven of naar een andere dag en tijd verplaatst. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Mocht door overmacht de betreffende locatie niet beschikbaar zijn, dan wordt uitgeweken naar een gelijkwaardige locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie c.q. wordt de bijeenkomst naar een andere dag c.q. tijd verplaatst. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Gedurende 14 dagen na het aanmelden voor een cursus heeft de deelnemer het recht de aanmelding zonder opgave van reden kosteloos te herroepen. Dit kan door middel van een mail naar intervisie@ivak.nl

 

Afmelding en administratiekosten

Als een deelnemer na de definitieve bevestiging door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht) kenbaar te worden gemaakt bij IVAK.

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

  • Bij afmelding binnen 14 dagen na aanmelding, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Als u zich meer dan 21 dagen voor de bijeenkomst afmeldt, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelding binnen 21 dagen voor aanvang van een bijeenkomst, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Restitutie van reeds betaalde scholingsgelden worden in geval van tijdige afmelding binnen dertig dagen onder aftrek van eventuele administratiekosten voldaan.

DISCLAIMER

IVAK spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.